تماس با ما

به وبسایت امور عشایری استان مرکزی خوش آمدید

بهسازی امور تولید

بهسازی و امور تولید

 

جمع اوری آمار و اطلاعات مورد نیاز ظرفیتهای تولیدی عشایر

-ارائه نیازهای مطالعاتی بخش تولید در کانونهای توسعه به واحدهای ذیربط

- ایجاد زمینه های مناسب تولید و اشتغال در کانونهای توسعه

- برنامه ریزی برای تولید فرآورده های زراعی-دامی و صنعتی از نظر کمی و کیفی

- کمک به راه اندازی واحدهای تولیدی فراورده های دامی "پرواربندی،پنیرسازی و ..." و ایجاد فرصتهای شغلی در سایر زمینه های تولیدی

- کمک به احداث واحدهای تولیدی و اشتغال زا در مناطق عشایری

- پیگیری تامین اعتبارات مورد نیاز اعم از دولتی و یا تسهیلات بانکی بمنظور اجرای پروژه های تولیدی،تهیه گزارش پیشرفت فیزیکی و مالی طرحهای تولیدی امور عشایری و ارائه ان به مراجع ذربط

- هماهنگی و همکاری با سازمان جنگلها و مراتع در مورد ممیزی مراتع ، طرحهای مرتعداری ، ایجاد تعادل دام و مرتع و نحوه بهره برداری مناسب از منابع طبیعی تجدید شونده، نحوه مالکیت مراتع، بهره برداری عشایر از محصولات فرعی مراتع

- همکاری و بررسی در مورد نحوه استفاده از مراتع حریم کانونهای توسعه

- همکاری در امور تهیه و تنظیم تقویم کوچ،قرق،حفاظت،تعیین ظرفیت مراتع و نظارت بر نحوه چرای دام در مراتع با هماهنگی مراجع ذیربط

- برنامه ریزی به منظور ایجاد اشتغال جمعیت سرریز عشایر از طریق کشت درختان مثمر،صنعتی و... و ههمچنین کمک به بهره برداری از محصولات فرعی در حوزه های آبخیز

- تهیه دستورالعمل مورد نیاز برای تامین اراضی و واگذاری آن به عشایر واجد شرایط

- هماهنگی و پیگیری در خصوص تامین نهاده ها،تسطیح اراضی و تعیین الگوی کشت در کانونهای توسعه عشایری با مراجع ذیربط

- برنامه ریزی لازم در زمینه تبدیل سوخت نباتی به سوخت فسیلی در مناطق عشایری جهت جلوگیری از تخریب مراتع استان