تماس با ما

به وبسایت امور عشایری استان مرکزی خوش آمدید

دفتر امور تعاونیها و مشارکتهای مردمی

دفتر امور تعاونیها و مشارکتهای مردمی

 

تهیه و تنظیم برنامه های مربوط به ایجاد و نظارت بر اداره و گسترش واحدهای تعاونی در مناطق عشایری و مساعدت و راهنمایی در اجرای این برنامه

تهیه طرحهای مربوط به ایجاد واحدهای تولید تعاونی و گروهی در امر علوفه کاری دامداری و دامپروری و مرغداری و کشت گیاهان صنعتی و مرتعداری

تهیه و تنظیم طرحهای بازاریابی ،حمل و فروش فراورده های دامی با همکاری سازمانهای ذیربط و نظارت بر اجرای طرحهای مزبور

-انجام بررسیهای لازم بمنظور تهیه طرحهای مربوط به ایجاد مراکز مبادلاتی جهت خرید و فروش و تامین نیازمندیهای دامی عشایر و نظارت بر اجرای طرحهای مزبور

- نظارت بر انجام امور شرکت تعاونی عشایر و بررسی کلیه حسابها ، دفاتر ،اسناد و همچنین صورتهای مالی آن و گزارش ان به مسئولان ذیربط

- تهیه و تنظیم طرحهای مشارکت اتحادیه و شرکت تعاونی در امر خرید و فروش محصولات عشایر با سایر موسسات دولتی و خصوصی و عرضهآنها به بازارهای مصرف

- انجام بررسی های مربوط به ایجاد تعاونیها در زمینه فعالیت جنبی عشایر بمنظور ایجاد اشتغال و حفظ صنایع دستی عشایر و نظارت بر اجرای طرحهای مزبور

- تهیه و تنظیم برنامه های اموزشی جهت مسئولین و کارکنان و اعضا شرکتها و اتحادیه های تعاونی و نظارت بر اجرای ان

- پیگیری لازم جهت فراهم نمودن تسهیلات بانکی برای اتحادیه و شرکت تعاونی عشایری و نظارت بر مصرف این اعتبارات و همچنین تهیه و ارائه گزارش عملکرد ان به اداره و موسسات مربوطه

- اقدامهای لازم جهت اطلاع رسانی در رابطه با تعاونی

- تهیه و تنظیم سیاستها و خط مشی های لازم و ابلاغ دستورالعملها و بخشنامه های لازم در مورد انجام وظایف قانونی و وحدت رویه در اتحادیه و شرکتی تعاونی عشایری و نظارت بر اجرای انها

- جمه آوری امار و اطلاعات مربوط به اتحادیه ها و شرکت تعاونی عشایری

- رسیدگی به شکایات اعضا در رابطه با شرکت و اتحادیه تعاونی عشایری استان

- پیگیری لازم در خصوص تحویل ارزاق عشایر توسط موسسات و سازمانهای مسئول

- همکاری و انجام هماهنگیهای لازم با دستگاههای ذیربط جهت حسن انجام امور شرکت و اتحادیه