تماس با ما

به وبسایت امور عشایری استان مرکزی خوش آمدید

حوزه ریاست

حوزه ریاست:

 

-طبقه بندی.کنترل.بازبینی و ارجاع نامه ها به عنوان رئیس اداره اعم از وارده و صادره و انجام سایر امور دفتری.

               

-اعلام و ابلاغ دستورات به واحدهای تحت پوشش و پیگیری امور ارجاعی تا حصول نتیجه نهائی.

-پاسخگوئی به مراجعان حضوری و راهنمایی و هدایت انها به قسمتهای ذیربط و در صورت لزوم هماهنگی با قسمتهای مربوطه.

-هماهنگی و تنظیم برنامه های مراسم ها ،همایشها،گردهمائیها و تهیه مقدمات جلسات با همکاری واحدهای ذیربط و نظارت بر حسن انجام آن.

-تنظیم گزاشات جلسات،سفرها.بازدیدها و ابلاغ ان به واحدهای مربوطه و پیگیری تا حصول نتایج

-دریافت و بررسی مسائل و مشکلات و نیازهای واحدها وپیگیریهای لازم تا حصول نتیجه.

-دریافت شکایات واصله از اشخاص حقیقی و حقوقی و بررسی پیرامون صحت و سقم موارد شکایت و پیگیری موضوع تا اخذ نتیجه نهایی و پاسخگوئی به شاکی.

-رسیدگی وارائه طریق در مسائل حقوقی و قضایی در امور جاری مربوطه.

-جمع آوری،نگهداری وطبقه بندی سوابق،صورتجلسات و امار و اطلاعات مورد نیاز.