تماس با ما

به وبسایت امور عشایری استان مرکزی خوش آمدید

امور هماهنگی عشایر

امور هماهنگی عشایر

-ارتباط با سازمانهای ذیربط جهت بکارگیری و استفاده از توان اجرائی انها و همکاری برای ایجاد هماهنگی در راستای تأمین نیازهای جامعه عشایری .

-همکاری با دستگاههای مسئول در امر آموزش و پرورش به منظور تحت پوشش قرار دادن جمعیت لازم التعلیم و واجد شرایط عشایر.

-پیگیری و همکاری با نهضت سواد آموزی جهت تامین امکانات لازم برای سوادآموزی عشایر.

-پیگیری در رسیدگی به وضعیت بهداشتی و درمانی عشایر.

-هماهنگی در دایر نمودن کلاسهای بهداشت .

-پیگیری امر بیمه و خدمات درمانی و بیمه دام و فرآوردهای دامی عشایر.

-پیگیری تأسیس مراکز و خانه های بهداشت در مناطق عشایری و کانونهای توسعه.

-هماهنگی و همکاری در جهت تامین امنیت عمومی عشایر و مناطق عشایری و امنیت عشایر در حین کوچ.

-پیگیری و هماهنگی و همکاری بمنظور کاهش صدمات ناشی از حوادث و بحرانهای مختلف و مناطق عشایری.

-پیگیری جبران خسارت وارده به عشایر توسط دستگاهای ذیربط.

-پیگیری تامین سهمیه لازم برای تحصیلات عالیه فرزندان عشایر .

-پیگیری در جهت تامین مسکن مناسب برای عشایر از طریق دستگاهای ذیربط .

-پیگیری و همکاری در احیاء و گسترش ورزشهای محلی و سنتی عشایر از طریق سازمان تربیت بدنی استان

-پیگیری معافیتهای مختلف مورد نیاز مرتبط با امور اجرائی وبهره برداری در مناطق عشایری .

-پیگیری وجلب حمایتهای قانونی در خصوص رسیدگی و رفع مشکلات حقوقی و قضائی عشایر.

-همکاری و هماهنگی با دستگاههای ذیربط در جهت گسترش خدمات فرهنگی و مذهبی در مناطق عشایری.