تماس با ما

به وبسایت امور عشایری استان مرکزی خوش آمدید

طرح و برنامه ریزی

طرح و برنامه ریزی

 

-تهیه و تنظیم برنامه توسعه جامع مناطق عشایری با همکاری واحدهای ذیربط

- تهیه و تنظیم برنامه های بلند مدت،میان مدت و کوتاه مدت توسعه مناطق عشایری

-ایجاد ارتباط بین طرحها و برنامه توسعه جامع مناطق عشایری با بخشهای مندرج در نظام برنامه ریزی استان

-تهیه و تنظیم و ارائه آمار و اطلاعات عشایری

-پیگیری اجرای طرحهای آماری مرتبط با امور عشایر و کمک به اجرای طرحهای آماری مرکز آماراستانداری در مناطق عشایری  

- ارزیابی فعالیتهای عمرانی و خدماتی اداره در مناطق عشایری و گزارش ان به مسوولین ذیربط

- تهیه و تنظیم و انتشار گزارش عملکرد اعتبارات عمرانی و جاری اداره امور عشایر

- برآورد نیازهای اعتباری اداره و منظور نمودن طرحهای پیشنهادی واحدهای مختلف در برنامه

- پیگیری اخذ تخصیص از منابع مختلف اعتباری مصوب

- طراحی شبکه رایانه ای مورد نیاز و ارائه خدمات رایانه ای به واحدهای اداره

- تهیه و تنظیم بودجه سالیانه اداره با همکاری واحدهای ذیربط

- ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مطالعاتی و تلفیق طرحها و برنامه های تهیه شده در واحدهای اجرایی و تحقیقاتی و استانی

- تنظیم و مبادله موافقتنامه های عمرانی و جاری اداره در سطح استانی

- پیگیری تامین تسهیلات اعتباری و برنامه ریزی استفاده بهینه از تسهیلات اعتباری مصوب بمنظور نیل به اهداف برنامه توسعه جامع مناطق عشایری و تنظیم گزارش عملکرد آن