تماس با ما

به وبسایت امور عشایری استان مرکزی خوش آمدید

عمران

عمران

 

-هدایت و حمایت و نظارت عالیه برای اجرای کلیه پروژه های عمرانی در مناطق عشایری

-برنامه ریزی در جهت بکارگیری روشهای مناسب کنترل پروژه در اجرای طرحهای مرتبط با اداره

-تهیه و تنظیم استانداردها و معیارهای فنی مورد نیاز در طراحی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی در چارچوب مقررات مربوط

-تهیه دستورالعمل خدمات فنی مورد نیاز طرحهای عمرانی و زیربنایی

-تهیه و کنترل نقشه های تیپ اجرایی و یکسان نمودن نقشه ها با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر طرحها

-بررسی و تصویب محاسباتی فنی پروژه ها بنا به درخواست واحدهای استانی

-تهیه و تنظیم شیوه های نگهداری پروژه های عمرانی در مناطق عشایری

-تعیین و پیشنهاد سیاستهای توزیع اعتبارات بین طرحها در چهارچوب وظایف اداره

-بررسی توان اجرایی استان درراستای تحقق برنامه تنظیم شده

-پیگیری تامین امکانات مورد نیاز پروژه های استانی

-بازدید و نظارت و تنظیم گزارش از پروژه های عمرانی استان

-هماهنگی با واحدهای خارج از اداره بمنظور تحقق برنامه های مصوب عمران و امور زیربنایی

- نظارت عالیه و تایید امور نقشه برداری و نقشه کشی و فتوگرامتری مورد نیاز پروژه های عمرانی در صورت لزوم

-بررسی طرحهای اماده سازی کانونهای توسعه و اسکان در صورت لزوم

-ارزیابی کمی و کیفی پروژه های عمرانی

-تهیه طرح اجرا و نظارت بر پروژ ه های ملی در مناطق عشایری