تماس با ما

به وبسایت امور عشایری استان مرکزی خوش آمدید

مطالعات جامع عشایر

مطالعات جامع عشایر

 

- مطالعه طرحهای مورد نیازبرنامه ساماندهی و توسعه جامعه مناطق عشایری

- ارتباط مستمر با موسسات و مجامع تحقیقاتی و مطالعاتی و استفاده و بهره برداری از امکانات انها در راستای برنامه ساماندهی جامع مناطق عشایری

- تدوین روشها و برنامه ریزی امور تحقیقاتی و مطالعاتی برنامه ساماندهی

- تهیه وتدوین آئین نامه ها ،دستورالعملها و شرح خدمات مطالعاتی برنامه ساماندهی جامع عشایری

-اولویت بندی طرحهای مطالعاتی برنامه ساماندهی جامع عشایری

- نظارت عالیه بر اجرای پروژه های مطالعاتی

- بررسی و تحقیق بمنظور تعیین شیوه ها و الگوهای مناسب توسعه زندگی عشایری در شرایط مختلف جغرافیائی و محیطی

- ارزیابی،بازبینی و اصلاح شیوه های اجرایی طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی

- تهیه نظام نظارت و ارزیابی بر اجرای طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی

- تهیه اطلاعات فنی و نرم افزارهای مورد نیاز بمنظور ارائه خدمات فنی و پشتیبانی واحدهای مطالعاتی

- تعیین میزان و نحوه انتشار نتایج مطالعاتی دارای یافته های جدید علمی و کاربردی

- تهیه،تدوین و ترجمه کتب،مقالات،ائین نامه هاو راهبردهای موثر در اجرای برنامه ساماندهی جامع مناطق عشایری

- ارائه نتایج مطالعات جهت تهیه برنامه های کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت