تماس با ما

به وبسایت امور عشایری استان مرکزی خوش آمدید

فرایند های ارائه خدمات

فرایندهای ارائه خدمات اداره امور عشایر استان مرکزی

 

نحوه ارائه خدمات و انجام پروژه های عمرانی توسط اداره امور عشایر استان مرکزی در مناطق عشایری استان

1-     ارائه درخواست کتبی

2- بازدید از محل مورد نظر توسط کارشناس اداره به همراه متقاضیان ویانماینده عشایر

3- ارائه گزارش بازدید

4- بررسی و نتیجه گیری طرح مورد نظر توسط کمیسیون متشکل از کارشناسان اداره وهمچنین بررسی توجیه اقتصادی پروژه

5- مطالعه و برآورد ریالی پروژه

6- پیش بینی اعتبار مورد نیاز جهت اجرای پروژه مورد نظر و ارائه آن به معاونت برنامه ریزی و بودجه استانداری و درج آن در اعتبارات آتی اداره

7- انجام مناقصات و انتخاب پیمانکار واجد شرایط

8- عقد قرارداد اجرایی با پیمانکار

9- اجرای طرح

مدت زمان رسیدگی وپاسخ متقاضی یک هفته پس از درخواست ومدت زمان اجرای طرح وپروژه پس از تأمین اعتبار وحجم ومیزان اعتبارتأمین شده بین سه تاشش ماه

 omran

 

فرم درخواست اجرای پروژه

تاریخ                                  شماره ثبت

احتراماًاینجانبان...........................ازعشایر............... شهرستان (ساوه،زرندیه،خمین،دلیجان) درخواست اجرای (بازسازی ،مرمت،ایجاد)    ................................................................................ را داریم

شماره تماس نماینده:.......................................

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراحل عضویت در شرکت تعاونی عشایری شهید مطهری

شرایط عضویت

1-     وابستگی ایلی

2-     داشتن مراتع ییلاقی وقشلاقی

3-     داشتن نظام کوچندگی ازییلاق به قشلاق وبلعکس

4-     امرارمعاش از طریق دام

مراحل عضویت

1-     تکمیل فرم درخواست عضویت در شرکت تعاونی عشایری شهید مطهری

2-     پس از بررسی درخواست در هیئت مدیره شرکت تعاونی با نظارت اداره امور عشایر استان مرکزی وتأیید آن

3-     تماس با متقاضی عضویت جهت ارائه مدارک وعضویت در شرکت تعاونی

4-     مدت جوابدهی یک هفته پس از درخواست

مدارک مورد نیاز

1-کپی کارت ملی

2- کپی شناسنامه صفحه اول

3- کپی شناسنامه بهداشتی دام

4-کپی پروانه چرای دام ییلاقی وقشلاقی معتبر

5-واریز سهام متعلقه پس از تصویب

 

فرم درخواست عضویت درشرکت تعاونی شهید مطهری

احتراماً اینجانب..................فرزند....................کد ملی........................... تاریخ تولد................. وشماره تماس .................... ازعشایر قشلاق .................... ایل ...... طایفه...... تیره..... دارای ....... رأس دام داشتی بوده ودر مراتع قشلاقی ....... به شماره پروانه .............. ومراتع ییلاقی.......... به شماره پروانه  ..............ذیحق بوده ودارای پروانه چرا می باشم لذا درخواست عضویت در شرکت تعاونی رادارم.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحوه اخذ انشعاب آب شرب در قشلاقات عشایری

 

الف) ارایه درخواست کتبی

ب) بازدید محل توسط کارشناس مربوطه و ارائه گزارش بازدید

ج)هماهنگی با سرگروه یا نماینده قشلاق

چ) بررسی درخواست و گزارش در کمیسیون متشکل از کارشناسان اداره

د) بازدید از محل و مشخص نمودن محل انشعاب توسط کارشناس

مدت رسیدگی یک هفته پس از درخواست

درخواست جهت اخذ انشعاب آب شرب

 

                     ab                                    

بسمه تعالی

تاریخ

ریاست محترم اداره امور عشایر استان مرکزی

سلام علیکم

احتراماً اینجانب ......................فرزند..............با کد ملی................ساکن قشلاق.......... وشماره تماس ...............................نیازمند به انشعاب آب شرب جهت مصرف خانگی دارم. خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص اقدام لازم مبذول نمایند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                  شرایط دریافت وام عشایری (مخصوص عشایر )

 

1- تکمیل فرم درخواست (فرم فوق )

2- اصل و کپی دفترچه عشایری

3- فتوکپی کارت ملی و شناسنامه

4-گذراندن دوره آموزشی مربوطه درصورت داشتن گواهی آموزشی.

 

 

 tas

 

بسمه تعالی

                                    

فرم درخواست وام عشایری

بسمه تعالی

تاریخ درخواست:

اداره محترم امور عشایر استان مرکزی                                                      

 

با سلام

 

    احتراما"- اینجانب ...........................از عشایر......................... مقیم شهرستان ....................که دارای دفترچه عشایری شماره.................... و شماره ملی................................... شماره تماس..... .................... متقاضی دریافت وام ........................می باشم خواهشمند است دستور فرمائید همکاری لازم در این خصوص معمول ونتیجه را جهت پیگیری تسهیلات اعلام فرمایند .