تماس با ما

به وبسایت امور عشایری استان مرکزی خوش آمدید

ایل شاهسون استان مرکزی،عشایر استان مرکزی، عشایر ساوه ، شاهسون

ایل شاهسون:

 بخشی از ایل بزرگ شاهسون هستند سوابق تاریخی و "کلیه نوشته ها و اسناد تاریخی حاکی از آن است که به طوایف چادر نشین و ترکمانان وابسته به ترکهای غز که از گذشته های دور ،در نواحی شرق دریای خزر زندگی چادر نشینی و شبانکاری خود ادامه می دادند ."۱  

  مقارن با پیدایش سلسله صفویه ، عده ای از طوایف ترک تحت عنوان قزلباش به حمایت از صفویه پرداختند و تدریجا ً نفوذ و قدرت بسیاری در دستگاه سلاطین صفوی یافتند در عصر شاه عباس نامبرده که از قدرت بسیار قزلباشها نگران شده بود تشکیلات ایلی جدیدی تحت عنوان "شاهسون " را پدید آورد و عده ای از طوایف ترک را تحت این عنوان گرد آورده و گارد سلطنتی ویژه ای را تشکیل داد. بتدریج شاهسونها بعنوان رقیبی برای قزلباشها جایگزین آنا ن شدند.۲ 

شاهسونهای بغدادی شهرستان های ساوه و زرندیه (در زمان نادر شاه از بغداد به ساوه کوچ داده شده اند ).

شاهسون های اینانلو (به احتمال زیاد توسط نادر شاه از شیراز به ساوه کوچ داده شده اند ) .–ایل شاهسون(ایلسون) با طایفه های مستقل ونیمه مستقل. عده ازمورخین براین باورند که ایل شاهسون ازسرزمین های بالکان وطرابورزان به دیاربکرایران آمده وازآن زمان درخدمت شاهان صفوی قرارداشته اند.

درلغت نامه دهخدا درمورد وجه تسمیه شاهسون ازقول ناظم الاطباء آمده است:«شاهسون به معنی شاه پرست وشاه دوست مرکب ازشاه و سون ترکی واین نام را شاه عباس برفوجی ازسپاهیان گذارد که خاصه خود بود وبا آن ها دربهره عنایات شاهی شریک باشند. درهمان روزاولی که این حکم را نموده هزارنفردرآن داخل شدند(لغت نامه دهخدا)

اصولاً شاه عباس این ایل را برای شکستن قدرت قبایل قزلباش تشکیل داد که در برگیرنده قسمتی ازشاملوها می باشد. اینالوها عمده ترین شعبه شاهسون بودند. (هنری فیلد، مرد مشناسی ایران، ترجمه عبدالله فریاد،۷۷۳)

ایل شاهسون را زمانی شاهسون بغدادی می نامیدند که درحدود ۱۲۰۰۰ خانوارشاهسون های دشت مغان به فرمان نادرشاه   افشا ربه منظورحفاظت ازسرحدات غربی ایران به آن منطقه رهسپارشدند. اما این عده درزمان حکومت زندیه وبه دستورکریم خان به شیرازمنتقل می شوند. پس ازدرگذشت کریم خان، آن ها می خواستند به موطن اصلی خود یعنی دشت مغان بازگردند اما آقا محمد قاجارمانع شد وآنان را به نواحی همدان، قزوین وساوه کوچاند. جمعیت آن ها دراوایل سلطنت رضا شاه پهلوی ، درحدود ۲۲۰۰۰ نفرودرسال ۱۳۱۱ شمسی حدود ۷۴۱۹ خانوار بوده است .

 

 

 طایفه کوسه لر به ۹ تیره تقسیم می شود که شامل:۱–علی بیگلی ۲- محمد بیگلی ۳- علی کورلی ۴- اسماعیلی۵- آتا خانلی۶- خداورنلی۷- گچ کین علی ۸- حقه جانلو۹- قره بیگلو

تیره حقه جانلو به ۵ زیر تیره تقسیم می شود که شامل:۱- عیوضلی۲-صفرلی۳- قوتورلو۴- آوجلی۵- کرد

 

 ایل شاسون بغدادی ازسه طایفه لک، آرخلو واینالو وتعدادی تیره وزیرتیره تشکیل شده است. (مقدمه برساخت ایل ها، افشارسیستانی ایرج، چادرنشینان وطوایف عشایری ایران)

۱- شاهسون بغدادی ،پریچهر،۱۳۷۰.بررسی مسائل اجتماعی،اقتصادی ،سیاسی ایلشاسون ناشر:سازمان امور عشای ایران ص۲۴و ۲۵

۲- پیشین

۳- نمای طوایف شاهسونهای بغداد(نما از مرکز عشایری ایران)